Upgrade ok!

Siamo WordPress 2.0 anche noi.

Thanks to WPWikiItaly!